DANE REJESTRACYJNE SPRZEDAWCY
KŁOSY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP: 1231365788
ul. Rzeczna 22
05 504 Złotokłos
KRS: 0000691246


REGULAMIN STRONY


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Witryna KnifeDoctor.pl prowadzi sprzedaż usług za pośrednictwem sieci Internet.

Przed rozpoczęciem korzystania z witryny prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.

Korzystanie z witryny w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.

Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.


II. DEFINICJE

Strona - strona internetowa KNIFE DOCTOR Sprzedawcy dostępna pod adresem: https://www.knifedoctor.pl/

Sprzedawca - podmiot zarządzający i prowadzący stronę, którym jest KŁOSY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 1231365788 , ul. Rzeczna 22, 05 504 Złotokłos, KRS: 0000691246

Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część;

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta oferty Strony;

Konsument - osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży usług niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Użytkownik - każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta ze Strony w jakikolwiek sposób;


III. WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania z usług Strony za pośrednictwem serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączoną obsługą plików ‘cookies’ : Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).

Więcej o plikach ‘cookies’ oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdziesz w naszej Polityce cookies.


IV. ZAMÓWIENIA

Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem witryny internetowej.

Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Dla Klienta oraz Sprzedawcy informacje zawarte na Stronie w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka usługi, jej cechy, termin i sposób dostawy mają charakter poglądowy i są potwierdzane w późniejszych etapach realizacji po otrzymaniu przesyłki z narzędziami do naprawy. Zamówienia potwierdzamy telefonicznie i każdorazowo przez email.

Informacje znajdujące się na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na Stronie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi:

w przypadku zamówień płatnych przelewem - w momencie zaksięgowania wpłaty.

w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - w chwili autoryzacji karty.

Zamówienie zostanie zrealizowane tylko jeśli jesteśmy w stanie obsłużyć je w umówionym z Kupującym terminie. W przypadku niemożności terminowej realizacji usług objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, anulowanie całości zamówienia).

Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu przesłania płatności za zamówione usługi. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu rozpoczęcia jego realizacji. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy - dane kontaktowe w stopce strony.

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura imienna lub na dane firmy, ze spisem wszystkich naprawianych narzędzi i zrealizowanych usług. Faktura przesłana będzie w formie elektronicznej na adres email Klienta.


V. CENA I PŁATNOŚĆ

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT. Cena podana przy usługach jest wiążąca w chwili potwierdzenia przez klienta zamówienia. Właściciel Strony zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych usług do oferty Strony.

Koszty dostawy ponosi Klient. Zostaną one doliczone do ogólnej kwoty faktury. Na koszty dostawy ma wpływ ilość i waga towaru. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Koszty i sposób dostawy wybiera Klient i może je zmieniać dowolnie do momentu potwierdzenia zamówienia. Koszty dostawy podane będą podczas składania zamówienia jeszcze przed jego potwierdzeniem. Przesyłki dostarcza Poczta Polska, Inpost, Kurierzy DPD i UPS. Serwis nie umożliwia opcji odbiorów osobistych w siedzibie firmy - zamówienia odbierane i dostarczane są wysyłkowo.

Informacja o aktualnych kosztach dostawy zostanie udostępniona Zamawiającemu przed potwierdzeniem zamówienia.

Kupujący przy potwierdzeniu Zamówienia dokonuje wyboru formy płatności:

  • płatność przelewem na konto Sprzedającego.
  • płatność internetowa za pomocą systemu płatności.

Karty płatnicze:

  • * Visa
  • * Visa Electron
  • * Mastercard
  • * MasterCard Electronic
  • * Maestro”

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561.

Rozliczenia zamawianych usług realizowane są w formie przedpłaty. Klient jest zobowiązany uiścić płatność w ciągu siedmiu dni od otrzymania wezwania do zapłaty. W przypadku braku płatności w tym terminie Sprzedawca ma prawo odstąpić od zawartej umowy.


VI. DOSTAWA

Przesyłki dostarcza Poczta Polska, Inpost, Kurierzy DPD i UPS.

Czas dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych od momentu nadania przesyłki ( w zależności od wybranej firmy przewozowej).

Serwis nie umożliwia opcji odbiorów osobistych w siedzibie firmy - zamówienia odbierane i dostarczane są wysyłkowo.

Klient zobowiązuje się do odebrania wysłanego towaru.

Po otrzymaniu towaru zaleca się sprawdzenie przez Klienta stanu dostarczonej przesyłki w obecności kuriera, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzenia towaru lub też innych nieprawidłowości towaru zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Kupującemu udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.


VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni.

Termin odstąpienia od umowy o którym mowa powyżej rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przekazanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa powyżej.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub adres poczty elektronicznej. Oświadczenie można złożyć korzystając z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sprzedawcy.

Bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, jeżeli jakiekolwiek płatności zostały dokonane przez Konsumenta ich zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Konsumenta przez Sprzedawcę, tym samym kanałem, którym Kupujący dokonał płatności, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie ponosi kosztów zwrotu płatności.

Koszty dostarczenia towaru podlegają zwrotowi Konsumentowi jedynie do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu oferowanego przez Sprzedawcę. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez Konsumenta innego sposobu dostarczenia ponosi Konsument.


VIII. REKLAMACJA ORAZ ALTERNATYWNE METODY ROZPATRYWANIA SPORÓW

Klientowi przysługuje prawo do reklamacji. Pisemna reklamacja może zostać przesłana na adres KŁOSY Sp. z o. o. ul. Tamka 40, 00-355 Warszawa bądź mailowo na adres: knifedoctor.info@gmail.com. Jednocześnie ze złożeniem reklamacji Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowane narzędzia do KŁOSY Sp. z o. o. na nasz koszt opisując rodzaj stwierdzonej wady, czy żąda poprawienia usługi i w jakim zakresie albo czy żąda obniżenia ceny i o jaką kwotę. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne oraz wady wynikające z normalnego zużycia eksploatacyjnego. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia dostarczenia narzędzi do KŁOSY Sp. z o. o.. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient informowany jest drogą mailową bądź pisemnie na wskazany przez Klienta adres korespondencyjny. W przypadku uwzględnienia reklamacji naprawa nastąpi w terminie 14 dni od dnia jej rozpatrzenia. Natomiast w przypadku uwzględnienia żądania obniżenia ceny zwrot kwoty nastąpi w terminie 7 dni. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient zobowiązany jest wskazać numer rachunku bankowego, na który KŁOSY Sp. z o. o. zwróci Klientowi koszty przesyłki/kwotę z tytułu obniżenia ceny bądź wskazać, że koszty te mają zostać zwrócone przekazem pocztowym na wskazany przez Klienta adres. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

Za wykonane usługi KŁOSY Sp. z o. o. ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w art. 471 i następnych Kodeksu Cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Formularz odstąpienia od umowy.